Info om avel

RIKTLINJER FÖR AVEL gällande Alpenländische dachsbracke

1. STYRELSEN

Svenska Schweisshundklubben (SvSHK) har, enligt klubbens stadgar, till ändamål att främja avel av rasen Alpenländische dachsbracke (ADB). Schweisshundklubben (SvSHK) Har beslutat i samråd med Svenska ADBKlubben att delegera detta ändamål till Svenska ADBKlubben. Svenska ADBKlubben har till mål att inom ramen för klubbens stadgar (§ 1 Mål) tillvarata rasen bl.a. genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar. Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av rasen. Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.

2. TIKÄGARENS OCH HANHUNDSÄGARENS ANSVAR

Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det befrämjar avkommans hälsa och välbefinnande. Varje uppfödare/medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs grundregler, avelspolicy och hälsoprogram och med rasens standard, provregler, registreringsregler och rasspecifika avelsstrategi (RAS) samt aktuella bestämmelser i djurskyddslagstiftningen. Uppfödare ska i sitt avelsarbete iaktta god uppfödaretik samt god kynologisk sed. God kynologisk sed innebär att man följer SKKs grundregler, registreringsbestämmelser, rasens hälsoprogram samt har god kunskap om RAS. [protokoll SKK/UKK § 8/2008]

TIKÄGAREN

· Uppfödaren bör först förvissa sig om att ha resurser för att ge en kull valpar tillräcklig omvårdnad, lämpliga utrymmen och den tid som erfordras för en valpkull med passning och social utveckling under de första 8 veckorna och eventuellt under längre tid.

· Före parning förvissa sig om att tiken är frisk och att avelsdjuren uppfyller krav för avel (punkt 3).

· Kontakta avelsfunktionären i god tid före parning (se blankett Avelsförfrågan). Önskas utländsk täckhund görs förfrågan senast 3 månader (helst 6 månader) före beräknat löp.

· Tikägaren tar sedan själv kontakt med hanhundsägaren och underrättar avelsfunktionären om vald täckhund utifrån AKs förslag.

· Inte försälja valp före 8 veckors ålder. Vid försäljning ska valpen vara avmaskad, veterinärbesiktad (intyg ej äldre än 7 dagar), ID-märkt och registrerad i SKK. SKKs köpeavtal ska upprättas.

· Tikägaren ska alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sin hund.

· Förvissa sig om att det finns tillräckligt många köpare och om möjligt, endast försälja valpar till dem som har användning för en jakthund och att de placeras i lämpliga hem.

· Bistå valpköpare med råd beträffande lämplig utfodring, fostran, spår-/jaktträning m.m.

· Meddela avelsfunktionären om valparnas nya ägare samt valpningsrapport (särskild) blankett).

HANHUNDSÄGAREN

· Inte upplåta sin hanhund till tik som inte uppfyller kriterierna för avelsbruk (punkt 3) och försäkra sig om att hanhunden verkligen är föreslagen som täckhund aven avelsfunktionär.

· Hanhundsägaren ska alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sin hund.

· Innan parningstillfället förvissa sig om att hanhunden är frisk och inte bär på någon infektion som kan äventyra tikens hälsa och/eller valpning.

3. AVELSDJUREN

Var och en som beslutat att ta en kull valpar på sin tik eller upplåter sin hanhund till avel har ett stort ansvar. Detta ansvar gäller mot rasen, valparna, valpköparna och den egna hunden. Granska den egna hunden kritiskt.

Allmänt

· Hunden ska vara registrerad i SKK eller i annan av FCI erkänd kennelorganisation.

· Tik/hanhund ska vara ca tre år gamla (bl.a. för att minimera avel på sjukdomar/defekter).

· Hänsyn ska tas till avelsdjurens hälsa, rastypiska jaktliga och mentala egenskaper samt en funktionell exteriör. Målsättningen med avelsarbetet ska leda till långsiktigt hållbara rashundar med bra genetisk variation.

· Kända nedärvare av en klinisk defekt ska inte finnas med i den planerade kullens fars- och morslinje.

· Eftersträva att så många olika obesläktade individer som möjligt används i avel vilket leder till större genetisk variation samt riskspridning vad gäller negativa effekter. Ingen individ ska överanvändas.

· Inavelsgraden bör inte överstiga 2,5% i den enskilda parningen.

· Samma kombination hanhund-tik ska inte upprepas och samma hane bör inte användas på tikar som är kullsyskon.

· Till avel använda hund som kan fortplanta sig på ett naturligt sätt.

· Antal valpar: ett enskilt djur ska under sin livstid inte bidra med fler än 30 avkommor.

· HD: Avelsdjuren ska vara höftledsröntgade före parning med resultat grad A eller B. Resultat C är godtagbart ifall den andra hunden i parningskombinationen innehar resultat A eller B. Enbart utländska HD resultat vilket certifikatet är stämplat med FCI-stämpel är godkända. Tik eller hane som har flera avkommor med HD-grad D eller E rekommenderas inte för avel. Avelsdjuren ska inte ha eller haft epilepsiliknande anfall, svårare navelbråck, njurfel, hjärt-/kärlsjukdomar, långvariga eksem/allergier, ständig klåda eller andra ärftliga sjukdomar eller defekter.

· Mentalitet: Rastypisk mentalitet och som fungerar i de jaktliga sammanhang som kan krävas av rasen. Rädslor och/eller aggressivt beteende tolereras inte och är förkastligt i avelsbruk. Hund med mer än en anmärkning (disqualified, KEB eller 0 pris) på mentaliteten av två olika domare vid officiell utställning kommer inte att rekommenderas för avel.

Prov/funktion Inom avelssytemet finns två olika klasser representerade. Den första klassen benämns enbart ”Avelsgodkänd” och syftar till att främja den genetiska variationen i första hand utan att ge avkall på rasens funktion eller exteriör. Den andra klassen benämns ”Avelsgodkänd Plus” och syftar till

att främja de exteriöra samt funktionella egenskaperna i rasen. En hund som uppfyller kriterierna för den första klassen ”Avelsgodkänd” anses vara i enlighet med detta dokuments riktlinjer.

Avelsgodkänd:

· Hunden skall ha presterat som lägst ett 2:a pris drevprov, alternativt godkänt vildsvinstest i av SKK auktoriserat hägn, eller inneha en godkänd merit på ett internationellt jaktprov. Med godkänd merit åsyftas en merit som anses i provets hemland vara avelsgrundande.

· Hunden skall ha presterat ett godkänt anlagstest viltspår

· Hunden skall ha en exteriör bedömning på officiell utställning med resultatet ”Very Good” som lägst i öppen eller jaktklass, alternativt ha en bedömning på formbewertung motsvarande resultatet ”Gut”.

Avelsgodkänd Plus:

· Hunden skall ha presterat 1:a pris svenskt drevprov.

· Hunden skall ha presterat godkänt vildsvinstest i av SKK auktoriserat hägn alternativt inneha ett 1:pris på vildsvin vid ett svenskt drevprov.

· Hunden skall ha presterat ett 1:pris i öppenklass viltspårsprov alternativt eftersöksprov på vildsvin.

· Hunden skall ha en exteriör bedömning på officiell utställning på Excellent alternativt en bedömning på formbewertung lägst ”Sehr Gut”

· Genomfört BPH

4. VALPHÄNVISNING

Valphänvisning sker på ADB klubbens hemsida och genom valpförmedlaren för rasen. På hemsidan anges endast officiellt registrerade data på hundarna. Valpförmedlaren ska ge en opartisk information om de valpkullar som fötts när parningen skett i samråd med avelsrådet samt ärligt informera i de fall man har avrått från parning. Svenska Schweisshundklubbens samt Svenska ADB klubbens valphänvisning sker endast om kullen är född i Sverige och uppfödaren är medlem i SvSHK eller Svenska ADB Klubben, samt att föräldradjuren uppfyller riktlinjerna i detta dokument. Valpar födda i Norge ges valpförmedling ifall uppfödaren är medlem i den Svenska klubben samt att den norska klubben godkänner förmedlingen.

Fastställd vid styrelsemöte 2016-06-28. Reviderad 2019-01-07 enligt styrelsemöte 181207 samt årsmöte 180428 /Mattias Lindholm. Reviderad 2019-06-27 enligt årsmöte 2019 / Mattias Lindholm