Riktlinjer för avel

Styrelsen

Svenska ADBKlubben har till mål att inom ramen för klubbens stadgar (§ 1 Mål) tillvarata rasen bl.a. genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar. Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av rasen. Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.

Frågor om valpar eller avel?

Kontakta vår valpförmedlare Jerker Fjällman på jerker.fjallman@telia.com eller avelsfunktionär Christina Eriksson på christina@adbklubben.se

De pratar mer än gärna ADB!

HUNDÄGARENS ANSVAR

Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det befrämjar avkommans hälsa och välbefinnande.

Varje uppfödare/medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs grundregler, avelspolicy och hälsoprogram och med rasens standard, provregler, registreringsregler och rasspecifika avelsstrategi (RAS) samt aktuella bestämmelser i djurskyddslagstiftningen.

Uppfödare ska i sitt avelsarbete iaktta god uppfödaretik samt god kynologisk sed. God kynologisk sed innebär att man följer SKKs grundregler, registreringsbestämmelser, rasens hälsoprogram samt har god kunskap om RAS. [protokoll SKK/UKK § 8/2008]

TIKÄGARENS ANSVAR

· Uppfödaren bör först förvissa sig om att ha resurser för att ge en kull valpar tillräcklig omvårdnad, lämpliga utrymmen och den tid som erfordras för en valpkull med passning och social utveckling under de första 8 veckorna och eventuellt under längre tid.

· Före parning förvissa sig om att tiken är frisk och att avelsdjuren uppfyller krav för avel (punkt 3).

· Inte försälja valp före 8 veckors ålder. Vid försäljning ska valpen vara avmaskad, veterinärbesiktad (intyg ej äldre än 7 dagar), ID-märkt och registrerad i SKK. SKKs köpeavtal ska upprättas.

· Tikägaren ska alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sin hund.

· Förvissa sig om att det finns tillräckligt många köpare och om möjligt, endast försälja valpar till dem som har användning för en jakthund och att de placeras i lämpliga hem.

· Bistå valpköpare med råd beträffande lämplig utfodring, fostran, spår-/jaktträning m.m.

HANHUNDÄGARENS ANSVAR

· Inte upplåta sin hanhund till tik som inte uppfyller kriterierna för avelsbruk.

· Hanhundsägaren ska alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sin hund.

· Innan parningstillfället förvissa sig om att hanhunden är frisk och inte bär på någon infektion som kan äventyra tikens hälsa och/eller valpning.

AVELSDJUREN

Var och en som beslutat att ta en kull valpar på sin tik eller upplåter sin hanhund till avel har ett stort ansvar. Detta ansvar gäller mot rasen, valparna, valpköparna och den egna hunden. Granska den egna hunden kritiskt.

 

Avels- och uppfödarkonferensen 2023 beslutade att rekommendera styrelsen att ta beslut om att avveckla systemet med Avelsgodkänd och Avelsgodkänd Plus. Detta har nu genomförts och denna nya sida kommer därför enbart att förmedla generella råd om avel och specifik information om avel och genetiska sjukdomar t.ex

 

Varför avskaffades Avelsgodkännandet?

Ja det finns många svar på det men några av de viktigaste skälen var att det var få kullar som följde systemet dvs de allra flesta kullar var inte avelsgodkända. Andra skäl var att det är en ras med brett användningsområde vilket gjorde det svårt att definiera vad en hund bör ha uppnått för att vara lämplig för avel. T.ex varför meritera på gris om man inte vill jaga gris med hunden alls? Varför starta på drevprov om man vill ha en ren eftersökshund? osv.

I samråd med SKK togs även kravet på HD röntgen bort då vi inte har några kliniska problem med HD (i dagsläget iaf) och utan ett system med ett så kallat BLUP-index blir det väldigt svårt att förändra/förbättra HD statusen via avel på vissa resultat iaf. Dock kommer vi INTE ansöka om att avsluta hälsoprogrammet utan de hundägare som vill fortsätta med HD-röntgen är välkomna att göra det och få resultatet registrerat.

Ytterligare att viktigt skäl var att bara för att en hane och en tik var avelsgodkända och parningen därför ”Avelsgodkänd” innebär inte det på något sätt att det behöver vara en bra parning. Det kanske är hundar med liknande fel och brister som inte alls passar ihop. Där gav avelsgodkännandet ett ”falskt” kvitto på att det var en bra parning vilket inte var avsikten.

 

Vad ersätter Avelsgodkännandet?

Information,transparens och incitament!

Vi kommer publicera all information om alla kullar. De som vill får lägga upp sina planerade kullar och kan då publicera information och kontaktuppgifter osv. Alla kullar kommer publiceras efter en färdig mall så man väldigt tydligt kan se vad de båda avelsdjuren har för meriter.

Alla registrerade ADB-kullar kommer publiceras efter samma mall oavsett om de anmälts för publicering eller inte med samma information utom kontaktuppgifter.

Till det kommer även uppfödare att premieras för sina meriterade avkommor enligt ett liknande system som många andra hundklubbar gör så att man översiktligt kan se vilka uppfödare som får fram meriterade avkommor.

Mer information om detta system kommer komma!

 

Allmänt

· Hunden ska vara registrerad i SKK eller i annan av FCI erkänd kennelorganisation.

· Tik/hanhund ska vara ca två år gamla (bl.a. för att minimera avel på sjukdomar/defekter).

· Hänsyn ska tas till avelsdjurens hälsa, rastypiska jaktliga och mentala egenskaper samt en funktionell exteriör. Målsättningen med avelsarbetet ska leda till långsiktigt hållbara rashundar med bra genetisk variation.

· Kända nedärvare av en klinisk defekt ska inte finnas med i den planerade kullens fars- och morslinje om inte eventuella DNA test har utförts på både hane och tik.

· Eftersträva att så många olika obesläktade individer som möjligt används i avel vilket leder till större genetisk variation samt riskspridning vad gäller negativa effekter. Ingen individ ska överanvändas.

· Inavelsgraden bör inte överstiga 2,5% i den enskilda parningen.

· Samma kombination hanhund-tik ska inte upprepas och samma hane bör inte användas på tikar som är kullsyskon.

· Till avel använda hund som kan fortplanta sig på ett naturligt sätt.

· Antal valpar: ett enskilt djur ska under sin livstid inte bidra med fler än 30 avkommor.
· Mentalitet: Rastypisk mentalitet och som fungerar i de jaktliga sammanhang som kan krävas av rasen. Rädslor och/eller aggressivt beteende tolereras inte och är förkastligt i avelsbruk.