Diverse information JhK/SKK/SvSHK

Anlagstest på hägnad björn. JhK beslutade att fortsätta arbetet med framtagande av anlagstest på hägnad björn och målet är att ha ett färdigt regelverk till våren 2018.

(SKK/JhK nr 4/2017 § 84 p. 9)

Nya intyg för att godkänna hundar i Nationella vilt-olycksrådet, NVR. JhK framför önskan att även ta med anlagstest i vildsvinshägn som kriterium för godkänd hund för eftersök på vildsvin. (SKK/JhK nr 4 § 82 p. 3h)

Nya rutiner för vildsvinshägn: JhK har den 23 augusti beslutat om nya rutiner för de hägnanlägg-ningar som är godkända för anlagstest i vildsvinshägn. Beslutet innebär att det alltid ska finnas en representant från anläggningen med vid träning eller test, att endast en hund åt gången får vistas i ett hägn, att det råder foto- och filmförbud på anläggningen, att skyltar med information om vad som gäller ska finnas på anläggningen samt att hundägaren/föraren skriver under en försäkran att denne ska efterleva de regler som finns på anläggningen.  (SKK/JhK nr 4/2017 § 80)

Grundregelärende: Ett högt antal tikar som blivit tjuvparade får varje år behandlas inom UKK (anm. än så länge inte några av SvSHK:s raser!). I SKKs Allmänna registreringsregler punkt 11 anges det att ”Om SKK beslutar om härstamningskontroll genom blodtest är hanhundsägare och uppfödare skyldiga att medverka till att sådan test kan utföras.” UKK har beslutat att införa en ny rutin med stöd i regelverket att slumpmässigt begära att kullar efter tjuvparade tikar ska DNA testas gällande faderskap, beslutet träder i kraft omedelbart.  (SKK/UKK nr 3/2017 § 56 G66/17)

Rasstandard: För en FCI-erkänd ras gäller samma standard inom hela FCI. SKKs standard är en översättning av FCIs standard, SKK kan inte ändra eller lägga till i innehållet.

Inom FCI är det rasens hemland som bestämmer över standarden. När hemlandet beslutar om ändringar i en rasstandard så skickas den reviderade standarden till FCI på ett av FCIs språk. Efter behandling av FCI Standards Commission fastställs standarden av FCI General Committee.

(SKK/AG Standard nr 3/2017 § 47)

Rasansvar: När en rasklubb väljer att organisera sig genom en specialklubb tillse att en tydlig skriftlig reglering sker av hur det delegerade rasansvaret hanteras mellan special- och rasklubb. Regleringen ska godkännas av SKK senast 2019. (utdrag ur KF-protokoll 2017 § 39 p. 2)

Dataskyddsförordningen träder ikraft den 25 maj och kommer medföra konsekvenser för SKKs arbete såväl centralt som ute i klubbarna. Föreningskommittén kommer att involveras i arbetet med att informera medlemsföreningarna om de konkreta förändringar som direktivet innebär.

(SKK/FK nr 4/2017 § 56 d)

Definition av syftet med hundutställningar:

”Det primära syftet med hundutställningar är att exteriört värdera resultatet av avelsarbetet samt rasens avelsmaterial mot rasstandarden. Det sekundära syftet med hundutställningar är att erbjuda ett tillfälle att utbyta erfarenheter och lära sig mer om olika hundraser samt att tävla i konkurrens med andra hundar.”

Förklaring till förkortningar: AG=Arbetsgrupp; CS=Centralstyrelsen; FK=Föreningskommittén; JhK=Jakthundskommittén; KF=Kennelfullmäktige; UKK=Uppfödar- o Kennelkonsulentkommittén; SKK=Svenska Kennelklubben.

Text: EBL