Alpenländische Dachsbracke

Utställning

Vilken klass ska jag anmäla till? Här en kortfattad beskrivning över de klasser du kan anmäla till på utställning. En mer uttömmande beskrivning över ”Utställnings- och championatregler” finns på SKKs hemsida https://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Regler–riktlinjer/Utstallnings–och-championatregler/

Läs även särskilt noga ”Allmänna regler” och ”Särskilda regler”.

Valpklass 6–9 månader

Inofficiell klass som inte stambokförs i SKK. Klassen är endast öppen för hund som uppnått 6 mån ålder men inte fyllt 9 mån den dag den ställs ut. Endast konkurrensbedömning sker av valpar.

Inofficiell valpklass 4–6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar.

Hederspris (Hp) kan tilldelas särskilt lovande valp. Bästa valp med Hp tävlar vidare om dagens bästa valp.

Officiella klasser med kvalitetsbedömning

Kvalitetspriser som utdelas är Excellent (utmärkt), Very good (mycket god), Good (god), Sufficient (godtagbar), Disqualified (diskvalificerad) eller Cannot be judged CBJ (kan ej prissättas).

Obligatorisk mätning mankhöjd ska ske på rasen, mätresultatet i cm införs i domarkritiken.

Juniorklass 9–18 månader (junkl)

Klassen är öppen för hund som uppnått 9 månaders ålder men inte fyllt 18 månader den dag den ställs ut. I denna klass äger hunden inte rätt att tävla om CACIB.

Unghundsklass 15–24 månader (ukl)

Klassen är öppen för hund som uppnått 15 månaders ålder men inte fyllt 24 månader den dag den ställs ut.

Jaktklass 15– månader (jkl)

Klassen anordnas för raser för vilka det finns rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad hund som uppnått 15 månaders ålder den dag den ställs ut.

För att delta i jaktklass krävs 1:a pris i öppen klass på viltspårprov eller 2:a pris på drevprov.

Hund som innehar Working class certificate (wcc) äger rätt att deltaga i jaktklass.

Öppen klass 15– månader (ökl)

Klassen är öppen för hund som uppnått 15 månaders ålder den dag den ställs ut.

Championklass 15– månader (chkl)

Klassen är öppen för hund som tilldelats svenskt, Nordic eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat alternativt ett av FCI bekräftat internationellt utställningschampionat, och som uppnått 15 månaders ålder den dag den ställs ut.

Veteranklass (vetkl)

Klassen är öppen för hund som uppnått 8 års ålder den dag den ställs ut.

I denna klass äger hunden inte rätt att tävla om CACIB.

Vad händer sen….

Hundar som i ovanstående klasser (ej valpklass) tilldelats Excellent eller Very good går vidare till konkurrensbedömning där de fyra bästa hundarna placeras 1-4, hanhund och tik var för sig (obs. om minst fyra hundar fått Excellent så går inte de med Very good vidare till konkurrensbedömningen).

Certifikatkvalitet (Ck) kan tilldelas hund som erhållit Excellent och ska då tävla vidare i bästa hanhundsklass / bästa tikklass.

Bästa hanhundsklass (bhkl) / Bästa tikklass (btkl)

I den här klassen kan Certifikat (Cert) utdelas till bästa hanhund och tik som uppfyller krav på provmerit. Provmeriten är densamma som kravet för deltagande i jaktklass och gäller även vid utdelande av reservcertifikat. Det åligger utställaren att meddela ringsekreteraren om hunden inte är berättigad att tävla om certifikat.

Bästa hanhund och bästa tik tävlar vidare om Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM).

Vid Nordic Dog Show (NDS) kan ett Nordic Dog Show certifikat delas ut till vinnande hane och tik, ett reserv-Nordic Dog Show certifikat delas ut till tvåorna i bhkl/btkl.

Vid internationella utställningar kan CACIB föreslås till bästa hanhund och tik, reserv-CACIB föreslås näst bästa hanhund och tik (gäller inte hund som tävlat i junior- eller veteranklass).

BIR-vinnande hund tävlar vidare till Bäst i gruppen (BIG). Alpländarna tillhör rasgrupp 6.

BIG-vinnarna tävlar om utställningens vackraste hund i Best in Show (BIS).

Alpenländische Dachsbracke

Championat

Svenskt utställningschampionat, SE UCh

Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.

Därutöver krävs för SE UCh:

1:a pris på drevprov alternativt 1:a pris SvSHK elitspårprov eller 1:a pris på brukspröve i Norge.

Nordic Show Champion, NORDIC Ch

Hunden ska vara nationell utställningschampion i det land där den är registrerad.

Tre Nordic Show certifikat från tre olika nordiska länder utdelade av tre olika domare.

Minst ett av Nordic Show certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader.

International Beauty Champion C.I.B.

Två CACIB utdelade i två länder av två domare samt provmerit (se SE UCh ovan).

Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.

International Show Champion C.I.E.

Fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre domare.

Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.